Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Świadczenia z pomocy społecznej
Komu pomoc przysługuje

Pomoc społeczna przysługuje:

 • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP,
 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP,
 • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt .


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odbywającym  karę pozbawienia wolności. W przypadku osób czasowo aresztowanych, świadczenie jest zawieszane, a za okres tymczasowego aresztowania nie przysługuje świadczenie. (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Pomocy społecznej udziela się z powodu: 

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwiazku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

(art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).


Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w.w. okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 514 zł  na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Kwota dochodu z jednego hektara przeliczeniowego 288zł.

Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 21.01.2014 14:12 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 15.03.2017 11:09 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 15.03.2017 11:10
Przeglądano: 19620 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
15.03.2017 11:10 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Piotr Frysz
15.03.2017 11:09 Edycja podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Piotr Frysz
15.03.2017 11:07 Edycja podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Piotr Frysz
3.03.2017 8:58 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Piotr Frysz
3.03.2017 8:58 Edycja podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Piotr Frysz
8.10.2015 11:13 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Bartosz Olejnik
8.10.2015 11:13 Edycja podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Bartosz Olejnik
5.03.2015 11:12 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Bartosz Olejnik
5.03.2015 11:12 Edycja podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Bartosz Olejnik
22.01.2014 8:11 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Stanisław Mejsner


 
  odwiedzin: 1.480.584 / online: 5  
 
Administracja
© 2019 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP