Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
Tu jesteś Fundusz alimentacyjny
CZCIONKAM
 
Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa się w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia

 • do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej

 • bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem przyznania świadczenia jest tzw. bezskuteczna egzekucja alimentów. A za taką uznaje się sytuację, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom zamieszkującym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie (Dział Świadczeń Rodzinnych - Punkt Informacyjny, parte). Do wniosku dołączyć należy oświadczenie (lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego) o dochodach wszystkich dorosłych członków rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się okres świadczeniowy oraz oświadczenie, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca, w którym wpłyną ł wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego tj. od 1 października do końca okresu tj. do 30 września następnego roku.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej stwierdzi, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy marnotrawi wypłacane jej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, można przekazywać należne świadczenia w formie rzeczowej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

 • zawarła związek małżeński.

Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub jej przedstawiciel ustawowy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia tutejszego Ośrodka o każdej zmianie w liczbie członków rodzinnych, uzyskaniu lub utracie dochodu lub innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)); wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej; wzór zaświadczenia i oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

5) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

6) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

7) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

9) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

10) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

11) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

12) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

13) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów; wzór zaświadczenia i oświadczenia określają odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia;

14) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.3)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

 

15) inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 8:09 Akceptował/a:  
Edytował/a: Bartosz Olejnik dn. 4.01.2016 14:09 Publikował/a: Bartosz Olejnik dn. 4.01.2016 14:09
Przeglądano: 14594 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
4.01.2016 14:09 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Bartosz Olejnik
4.01.2016 14:09 Edycja podstrony Fundusz alimentacyjny. Bartosz Olejnik
28.04.2014 13:20 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Stanisław Mejsner
28.04.2014 13:20 Edycja podstrony Fundusz alimentacyjny. Stanisław Mejsner
22.01.2014 8:10 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Stanisław Mejsner
22.01.2014 8:09 Dodanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Stanisław Mejsner


 
  odwiedzin: 1.480.641 / online: 5  
 
Administracja
© 2019 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP